Helhedsgenopretning Nyboder

 In

Helhedsgenopretning Nyboder

I det næsten 400 år gamle boligområde Nyboder i det indre København er bygningerne fredet i klasse A og har været det siden 1918. Som noget nyt er gaderne i Nyboder blevet fredet i 2022, så opgaven med at genoprette tre af gaderne mellem de gule rækkehuse, kaldet stokke, er derfor ganske kompliceret.

Hartvig Consult er totalrådgiver på projektet, der omfatter genopretning af de brolagte gader i 1-til-1 med respekt for de historiske referencer.

Mere specifikt foregår arbejdet i Hjertensfrydsgade, Elsdyrsgade og Haregade, og dækker et samlet areal på omkring 5.500 kvadratmeter. Vejenes profiler består af en kørebane i brosten samt fortove i varierende bredde på begge sider, afgrænsende mod kørebanen med gamle bordursten.

Fra vores side er vi en del af en længere proces med bygherre (Københavns Kommune) og Slots- og Kulturstyrelsen, der varetager fredningen, og derfor skal godkende udformningen undervejs. I og med at der ikke er nogle retningslinjer at forholde sig til, som der er med selve bygningerne, kræver det en flere løsningsforslag for at få retningen på plads.

I løbet af projektet har vi blandt andet foretaget en stribe prøvegravninger, undersøgt mange fotos fra Københavns Museums arkiv, og planlagt mock-ups med flere belægningsalternativer i Hjertensfrydsgade, som Slots- og Kulturstyrelsens folk kan tage stilling til.

Bevidste om stor historisk værdi

Udgangspunktet er at genetablere belægningen 1-til-1 med plads til små justeringer som følge af nyere regler om trafiksikkerhed, tilgængelighed og lignende, der skal arbejdes ind. Eksempelvis skal der igen bruges bordursten, mens vandrender – de såkaldte kinnekullerender – af hensyn til biltrafikken ikke vil blive helt så dybe, som de historisk har været.

Der er i dag kun nedløbsbrønde for enderne af gaderne, så for at optimere vejafvandingen etableres der nye nedløbsbrønde. Det vil også tjene som klimasikring i forbindelse med skybrud, hvor ekstreme vandmængder udgør en voksende trussel mod fundamenterne.

Hartvig Consult er meget bevidste om den store værdi i de bevaringsværdige bygninger, som vi skal arbejde tæt op ad. For at skåne dem mest muligt, vil vi derfor opsætte vibrationsovervågning på soklerne, så vi kan holde øje med at grænseværdierne for vibrationer ikke overskrides.
Derudover planlægger vi at anvende entreprenørmaskiner og andet materiel i en mindre skala, end et tilsvarende projekt ville have gjort et andet sted.

Udover at bevare det historiske og visuelle udtryk i gaderne fokuserer vi naturligvis også på at skabe en konstruktion, der kan modstå den belastning, moderne køretøjer vil udsætte den for. Konkret er der faktisk ikke nok at de gamle brosten tilbage til at dække alle vejfladerne, så vi er i dialog med styrelsen om, hvilke typer nordisk granit, vi kan supplere med.

Københavns Kommune har en forhåbning om at kunne starte entreprisen op i efteråret 2024. Af hensyn til beboere og adgangsveje skal selve arbejdet udføres i etaper af 25-30 meter ad gangen, hvilket selvsagt forlænger anlægstiden.

Foto 1: Smukke Haregade, Nyboder
Foto 2: Arkæolog graver forsigtigt
Foto 3 & 4: Rester af ko-knogler
Foto 5 & 6: Brosten fra Haregade fjernes forsigtigt
Foto 7: Resterne af en kridtpibe

Start typing and press Enter to search